นำเข้า 550.00 บ.

สินค้า: Fu 801 Video Balun


Fu 801 Video Balun

Overview

  • 4K Ultra HD
  • Transmision Distance :
  • 720P/960P/1080P ระยะไม่เกิน 400 เมตร
  • 3MP/4MP/5MP ระยะไม่เกิน 250 เมตร
  • 8MP ระยะไม่เกิน 200 เมตร

  • 4K Ultra HD
  • Transmision Distance :
  • 720P/960P/1080P ระยะไม่เกิน 400 เมตร
  • 3MP/4MP/5MP ระยะไม่เกิน 250 เมตร
  • 8MP ระยะไม่เกิน 200 เมตร

SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates